HomePhabricator
วิธีล็อกข้อความใน Microsoft Word วิธีที่ 2

เลือกข้อความหรือวัตถุที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง แล้วคลิกที่เมนู "ตรวจทาน(REVIEW)" หลังจากนั้นเลือก "จำกัดการแก้ไข(Restrict Editing)"

จะมีรายละเอียดการจำกัดการแก้ไขขึ้นมาด้านซ้าย

  • "ข้อจำกัดการแก้ไข(Editing restrictions)" ให้เลือก-> "ไม่เปลี่ยนแปลง อ่านอย่างเดียว(No changes(Read Only))"
  • "ข้อยกเว้นทางเลือก(Exceptions Optional)" ให้เลือก-> "ทุกคน(Everyone)" และคลิกที่ปุ่ม "ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน(Yes, Start Enforcing Protection "

หลังจากนั้นจะขึ้นกล่องข้อความให้ทำการตั้งรหัสผ่านสำหรับการแก้ไข เมื่อตั้งรหัสเสร็จแล้วก็กด OK เป็นอันเสร็จสิ้น

หากต้องการทำการแก้ไขข้อความหรือวัตถุที่ทำการป้องกันการแก้ไข ให้ คลิกที่เมนู"จำกัดการแก้ไข(Restrict Editing)" คลิกที่ปุ่ม "หยุดการป้องกัน(Stop Protection)"ตรงมุมล่างซ้าย

Written by kwanrudee on Oct 19 2018, 11:00 AM.
User
Projects
None
Subscribers
montira

Event Timeline

ขอบคุณน้องขวัญ

ไฟล์ล่าสุด

Pass : 222222

ไฟล์ต้นฉบับ